ماهواره


وسیله ایی که چه کارها که نکرد ،چه خانه هایی را که به آتش نکشید و چه جوان های پاکی را که به فساد نکشید و هنوز که هنوزست نفهمیده ایم که همه مشکلات سرچشمه اش همین ماهواره است یا بهتر بگوییم دجال واره ... کمی فکر .....

 

ماهواره, بی حجابی,کازرون خبر، عکسهای یواشکی, محمدجواد اسکندری ،تهاجم فرهنگی, بد حجابی

 


۱۶ خرداد ۱۳۹۳