شروعی دوباره.......


جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و بی تفاوتی سازمان ملل!!!

 

ادمکش-سازمان ملل-کازرون خبر-بانکی مون-غزه-رژیم صهیونیستی-محمدرضاعبداللهی

ادمکش-سازمان ملل-کازرون خبر-بانکی مون-غزه-رژیم صهیونیستی-محمدرضاعبداللهی

ادمکش-سازمان ملل-کازرون خبر-بانکی مون-غزه-رژیم صهیونیستی-محمدرضاعبداللهی

ادمکش-سازمان ملل-کازرون خبر-بانکی مون-غزه-رژیم صهیونیستی-محمدرضاعبداللهی

ادمکش-سازمان ملل-کازرون خبر-بانکی مون-غزه-رژیم صهیونیستی-محمدرضاعبداللهی


۲۹ مرداد ۱۳۹۳