کاریکاتور/شما تلویزیونی‌ها یه مشت دروغگو هستید!


مهدی هاشمی در حاشیه دادکاه خود در مواجهه با دوربین صداوسیما گفت: شما تلویزیونی‌ها یه مشت دروغگو هستید!

مهدی هاشمی-درغگو-تلوزیون-محمدرضاعبداللهی-کازرون خبر


۱ شهريور ۱۳۹۳