اگر افراطی‌ها بگذارند ......


هاشمی رفسنجانی گفت: اگر افراطی‌ها بگذارند و دخالت نکنند... شاهد بودیم که وزیری که بر امور وزارتخانه مسلط شده بود را استیضاح و عزل می‌کنند که براین اساس انگیزه خدمت از انسان‌ها گرفته می‌شود؟!

 

افراطیها-هاشمی رفسنجانی  - وزیرعلوم -کازرون خبر-محمدرضاعبداللهی.


۲ شهريور ۱۳۹۳