بحران آب و مدیریت مصرف....


اگر در 2دهه گذشته، جنگ‌های صورت گرفته بر سر نفت بوده است، جنگ دهه‌های آینده بر سرمتاعی ارزشمندتر یعنی آب خواهد بود.

آب-جنگ-کم آبی-کازرون خبر-محمدرضاعبداللهی


۴ شهريور ۱۳۹۳