تلاش داعش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی...


پایگاه اینترنتی «فارن پالسی» گزارش داد که یک سوری به کامپیوتری متعلق به گروه «دولت اسلامی» (داعش) دست یافته که حامل اطلاعات زیادی از جمله چگونگی استفاده از سلاح میکروبی و گسترش آن و همچنین 26 صفحه درباره استفاده از سلاح کشتار جمعی بوده است.

 

داعش-کشتار- خون ریزی-کازرون خبر-محمدرضاعبداللهیداعش- کشتار -دارو جدید- کازرون خبر-محمدرضاعبداللهی


۹ شهريور ۱۳۹۳