طبیعت بکر تنگه بهمنیاری


تنگه بهمیتاری یا همان تنگه بهمنیاری در جنوب شرق شهر کازرون قرار دارد که تصاویر زیبایی از این تنگه توسط سید امین حسینی عضو گروه کوهنوردی بیشاپور در تاریخ 23 اسفند 92 تهیه شده است .

 

 

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

بهمیاری-تنگه بهمیاری-تنگه بهمیاری کازرون-تنگه کازرون-تنگه بهمنیاری-تنگه بهمنیاری کازرون-بهمنیاری-مکان های کازرون-کازرون-تنگه های کازرون-طبیعت کازرون-دیدنی کازرون-دیدنی های کازرون

سید امین حسینی-

سید امین حسینی

 

 


۸ فروردين ۱۳۹۳