تصاویر/حیوانات مینیاتوری

مردم این حیوانات را به عنوان حیوان خانگی نگه‌داری می‌کنند. برخی از این تصاویر را با هم مرور می‌کنیم:

مردم این حیوانات را به عنوان حیوان خانگی نگه‌داری می‌کنند. برخی از این تصاویر را با هم مرور می‌کنیم: