مهمانان قسمت ششم همرفیق با شهاب حسینی؛ هادی حجازی فر و محمدحسین مهدویان