اخبار

پرچم بورس را واقعا چه کسانی پایین کشیدند؟
همه چیز را به بورس بسپارند

پرچم بورس را واقعا چه کسانی پایین کشیدند؟

روز گذشته بود که سهامداران معترض به ریزش های دنباله دار بازار سرمایه در مقابل سازمان بورس تجمع کردند و پرچم سازمان را به صورت نمادین پایین کشیدند. این اعتراضات در حالی است که بارها مسئولین دولتی بدون توجه به هشدار کارشناسان و برخی از مسئولین نظام از مردم خواستند که همه چیز خود را به بورس بسپارند. مردم همه چیز خود را با توصیه دولتمردان به بورس سپردند اما 150 متخصص چتربازی دارایی آن ها را به یغما بردند!